ติดตามพัสดุ

ติดตามเลขพัสดุ

จัดส่งโดย Flash Express

ลูกค้าสามารถค้าหาเลขพัสดุด้วยตนเอง โดยกด Ctrl+F พิมพ์ชื่อ สกุล ของตัวเอง จากนั้นนำเลขพัสดุที่ได้ ค้นที่เว็บไซต์ https://www.flashexpress.co.th/tracking/

รายการส่ง (ส่งวันถัดไปของวันสั่งซื้อ)

ประจำวันที่ 20/04/2564

พิสมัย คงอ่อน TH271618DH8Q7E
น.ส.ธิดารัตน์ ศิริบูรณานนท์ TH710118DH4S4A
วนิดา แซ่จันทร์ TH570618DGYY3D
นางสาวอภัสรา ดาพันธ์ TH300918DGWH3A
ศิระ ซองทอง TH460118DGRT3A
นายธนาวุฒิ สีสวาด TH380618DGN25H
สุดากร ตะภา TH410118DGJ79C
สุพัตรา รินทาง TH311318DGE11D
นางสาวบัวบาน ไชยพิมพ์ TH360418DGAD3A
คุณพีรนนท์ ถึงนาค TH080618DG3F6E
นัฐพร เหม็งศรี TH040218DG0Z7A
คุณบุหลัน หอมระทัด TH561418DFZX2A
เกวลิน โอบอ้อม TH470318DFVJ6B
จรัญเพชร ใสอินทร์ TH372518DFVB9A
อภิญญา สุดลึก TH690118DFRY8F
นางสาวจิรัชญา อุปละ TH550418DFR44A
ภัฎชดา เครือทองศรี TH350718DFMM4E
นางสาว จันทร์จิรา ไพรรัตน์ TH400518DFK90N
คุณนาราทอน สำนักปลัด TH550118DFE23A
พัฒนพล วิเศษวุฒิ TH380518DFBC2D
อธิวัฒน์ ปัทโย TH272018DF6D7G
สายสุรินทร์ มุสิเกตุ TH190618DF541B
สิริภาส ไชยกุล TH470118DF2D0A
ปรารถนา คงสกุล TH291618DEYA4A
ศศิวิมล คนหลัก TH421518DEXG4B
สุวนันท์ ประหา TH420718DETS8N
นันท์นภัส บุญช่วย TH010718DET90A
ปภาวี คล้ายทิม TH050518DEMK5D
นฤภร กลิ่นเมือง TH600118DEGE4E
ปิยพงษ์ พรหมดนตรี TH640918DECM1C
ศักรินทร์ ศรีสุวรรณ TH012718DEBN6D
อภิริญา ทากาด TH590518DE6K2D
จิรายุ ทันสมัย TH510518DE3P8D
นายประดิษ ยังกิจ(ช่างดุ่ย) TH260118DE0H0F
นางสาวสุวพิชชา อินทนนท์ TH310618DDXJ8O
นางสาวมุกดา เพ็ชรสุวรรณ์ TH710418DDUM5D
ซีตีปาตีหม๊ะ โต TH750118DDT16G
นางสาวกิติญา พิมพ์ดี TH120118DDPH9A
จิรารัตน์ ช่วยพริก TH012918DDK72C
เยาวเรศ อะโรคา TH281618DDJK2B
จริยา ทัดไทย TH600218DDFF6D
นางสาว กนกพร ศิริเลิศ TH270118DDCV2B
นางสาวณัฐกาญจน์ จิตติวงษ์ TH371518DDAY3A
มลิวัลย์ เยื้อนหนูวงค์ TH641218DD4A2J
น.ส.นิศา ไวสาริกิจ TH561218DD2H4A
นายธาดา ลองจำนงค์ TH330118DCXX3C
รัตนากร ดาเกลี้ยง TH620218DCWV7D
อรทัย วัชระวรพันธุ์ TH271418DCVS0A
กรรณิกา ขันแก้ว TH271618DCRJ4B
เภิร์นชัย สมหมาย TH014618DCNJ3A
คุณอโรชา หนูเทพ (คุณคุกกี้) TH200118DCGT1P
คุณกมลฉัตร พิมพ์ดิษฐ TH030118DC0N7E
น.ส.นิศา ไวสาริกิจ TH561218DBXX9A
นางวนิดา ปุณวัฒนา TH011018DBT44B

ประจำวันที่ 19/04/2564

น.ส.สริตา แก้วสุโพธิ์ TH2814188YJG2C
นางสาวธารวิมล ปานรุ่ง TH5007188Y3M3K
นายอำพล อยู่มาก TH0514188XW58G
คุณ สุมาลี อัชฌาสัย TH2101188X9N8B
ซูไรนี วาจิ TH7701188X3U9A
อรวี เวชสวัสดิ์ TH2701188WW18B
อมีนา กาสา TH6701188WPZ7E
นายฮาซัน สาและ TH7503188WH37H
นาย ฤทธิ์เกียรติ กาวิชัย TH4901188W603K
นางสาวสุรวดี สิงห์โต (ส่งบิว) TH0604188W0T7I
อาภาภัทร ล้อมเจริญพงษ์ TH0133188VHH8A
ฟุรกอน​ เซ็ง TH7706188V7A8G
นาย สันติชัย ทองนาค TH2501188UX42J
นายเกรียงไกร แก้วไพฑูรย์ TH1503188UF54G
ชุดาภรณ์ ฤทธิเดช TH6801188U6A4C
ชุติมา โฮมวงศ์ TH3701188U434O
คุณธนากร คำธะเนตร์ TH3814188U052J
คุณ กรชนก สิมศรี TH4201188TYX8A
กาญจนา คำติ๊บ TH5302188TVG6C
มณีญา ทอดทิ้ง TH6604188TSS3G
ศิรินันท์ อุ่นแสง TH6101188TR88K
นางสาวกวินนา วันอุดม TH3901188TNK1M
สุภาวดี แกว่นธัญกิจ TH0122188TJV5A
คุณ สรวิศ สมใจ TH0105188T6W6B
ซอฟีย๊ะห์ แวกาจิ TH7601188T2U9K
ขจรเกียรติ สร้อยทอง TH1901188T0A9C
ดวงพราว ภูกิ่งเงิน TH2204188SWY8C
คุณธนาวัฒน์ บุญพันธ์ TH1206188SS43D
แสนเมือง บัวมาศ TH2701188SNR2A
คุณตอง ทองทิพย์ TH6501188SFC5A
ณัฏฐพิชา เหล่าเมืองเพีย TH3701188SDP6A
ดวงเดือน ณะแก้ว TH0141188S321B
นางสาวพัชริดา จันทร์เพ็ญ TH3801188RVT4P
คุณยุพิน แซ่เอี้ยว TH5810188RMK1C
พรวิไล ชมชื่น TH2606188R915J
มงคล คชรัตน์ TH6001188PN39F
นางสาวอารยา ฉลูทอง TH2908188PEE9A
คุณธนเกียรติ ธาตุรักษ์ TH4308188PDJ7A
ษมาภรณ์ อ้วนผิว TH2007188P9R1D
คุณเพิ่มพูล สาระ TH2007188P589C
กาญจนา ภูยาธิ TH4308188P2Y2F
นายสุธิรักษ์ ป๋ากาศ TH4719188NZ95A
ชลิตา เชื่อฟัง TH3801188NXJ2A

ประจำวันที่ 18/04/2564

TH2001184Y184I นางสาวน้ำค้าง กลิ่นสุคนธ์
TH6401184XMN3B อังศนันท์ มูลเหล็ก (P5956)
TH0120184XHE1A นายศุภรัชต์ เจียมอมรรัตน์
TH2101184X6B8I จีราพร กีฆาระเสน
TH0606184Q316P ชุษณลักษณ์ โพธิ์สุข
TH1601184PYV3A นางสาวจุฑามาศ สวยดี
TH5604184PW67A นายพิตรพิบูล สระทองแพ
TH4210184PSS3D รัชนี ไค่นุ่นภา
TH6416184PQV2A ศศินันท์ หยูตุ้ง
TH1804184PP46A นายณัฐสิทธิ์ คุมเหล็ก
TH7101184PKS4A วารุณี บริบูรณ์
TH2708184PGJ2B จันทร ลาภขุนทด
TH0122184PDV3A รัตน์ฤทัย โฉมงาม
TH3403184P962C ยลนภา จันทปัญญา
TH7111184P654M จุฑาลักษณ์ รำจวนจร
TH7501184P4E8J นายอานัส แวอูมา
TH4712184N3H1I ฉัตรเพชร จูฑะรงค์
TH7205184N031A สุกัญญา กูสยุม
TH2004184MY01B นายโชคอำนวย ขันธ์ดวง
TH2008184MTK8A กิตติพิชญ์ ธนาพิมพ์ธนโชค
TH4913184MN28E ปริมล สีแสด
TH5407184MKW7D นางสาวเบญญาภา. ปันทะรส
TH6903184MH20B ฐาปนี เคนหา
TH2505184MDB2A คุณ สุริยารัช อู่อรุณ
TH5005184M6A2B สุภาพร ก้อนพันธ์
TH6201184QHX7I ฑิตยา รูปเขียน
TH3909184QEQ0I นนศิยา บุราณ
TH2901184Q977J นางสาว เสาวลักษณ์ บุตะเคียน
TH4901184Q5V3G วรชิต ศรีอิ่นแก้ว
TH0406184Q0C5A บังเอิญ พจนารถ
TH2505184PXU7F ชลพัฒน ไชยมูล
TH7713184PR61B นางสาวนูรไอนี ยีเฮ็ง
TH5001184PN90K นางสาวกุสุมา สันธนะดิลก
TH4212184PGT5E มัณทนี บุญเจริญ
TH3201184PC90D คุณ ปริวัติ สืบศรี
TH6401184P7Z3E พลกฤษณ์ โอมาก
TH7601184P4X5L นะห์นูดิง มะสารี
TH5801184NSG3A นางสาวมุขสุดา พึ่งเงิน (เกรท)
TH0114184NBG1B จักรกฤษณ์ จันทร์งาม
TH3701184N7A3A ภาณินทร์ญดา ไชยคาม
TH0606184N3G5F นางสาวสิริพร มงคล
TH3803184N0A8H น.ส.สุวณี ต่อสกุล
TH3106184MS94K คุณ กนกภรณ์ ต้นโพธิ์