ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 

 

ที่มา : http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/ethics_compile.pdf