สรุปพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

 

ที่มา : https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298729.pdf

 

สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

 

 

ที่มา : https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjg2/~edisp/uatucm286441.pdf