Sale!

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง พื้นที่ทั่วไป กรมการปกครอง 2561

฿395.00฿685.00

คะแนน นิยมแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง พื้นที่ทั่วไป กรมการปกครอง ใหม่ล่าสุด 2561 | เปิดรับสมัคร ใหม่ล่าสุด เริ่มสมัคร 31 พ.ค.— 25 มิ.ย. 2561 จำนวนรับ 310 อัตรา!! | แนวข้อสอบ มีตัวอย่าง พร้อมเฉลย!! ทุกตำแหน่ง มีทั้ง PDF หนังสือ เก็บเงินปลายทางได้

{ เก็งแนวข้อสอบ ทุกตำแหน่ง โดยทีมงานมืออาชีพ !! }

สั่งซื้อ หรือ สอบถามเพิ่มเติม สแกน QR Code ด้านล่าง (หรือ คลิกที่ภาพ qr code ได้)

หรือแชท ผ่าน Facebook Messenger ได้เลยครับ

รูปแบบการสั่งซื้อ มีให้เลือก 2 แบบ

ไฟล์ PDF 395 บาท (ส่งให้ทางเมล์ภายใน 15 นาที)
หนังสือ 685 บาท (ส่งผ่าน Flash Express ถึงภายใน 1-2 วัน)
หนังสือ เก็บเงินปลายทาง 705 บาท (ส่งผ่าน Flash Express ถึงภายใน 1-2 วัน) 

ล้างค่า
แชร์เลย

รายละเอียด

รายละเอียดเนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง พื้นที่ทั่วไป กรมการปกครอง 2561

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจ ของกรมการปกครอง และ กระทรวงมหาดไทย
ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการ
ความรู้เกี่ยวกับการวางแผลกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ การติดตามประเมินผล
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
⁃ แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
⁃ แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
⁃ แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง
– การอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง
– การปกครองท้องที่
– การอาสารักษาดินแดน
– การทะเบียนทั่วไป การทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
⁃ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
⁃ แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
– ความรู้ภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

 

กรมการปกครอง เปิดสมัครสอบ 10 ตำแหน่ง 310 อัตรา !  เริ่มสมัคร 31 พ.ค.— 25 มิ.ย. 2561

รับสมัคร กรมการปกครอง

การรับสมัคร สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://dopa.thaijobjob.com/
เริ่มสมัคร 31 พ.ค.— 25 มิ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดการรับสมัคร คลิก!!

 

รูปแบบแนวข้อสอบ มีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ

1. ไฟล์ .PDF ราคา 395 บาท (ส่งให้ทางอีเมล์ ภายใน 30 นาที)
2. เล่มหนังสือ ราคา 685 บาท เข้าเล่มสวยงาม สะดวกในการอ่าน (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 1–3 วัน)
* เล่มหนังสือ สามารถจ่ายแบบเก็บเงินปลายทางได้ รวมเป็นราคา 705 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [685+20=705]) (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 1-3 วัน)

ราคาแนวข้อสอบ กรมการปกครอง

สั่งซื้อ ! ง่ายๆ สะดวก มั่นใจ ได้ 3 ช่องทาง ให้เลือก

1. เพื่อเพื่อน Line เข้ามาสั่งซื้อ สอบถาม ได้ Line id : @sheet368 

หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลย

2. แชทผ่าน Facebook ก็สะดวก !! 
3. โทรสอบถาม 095 180 1965

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภท

ไฟล์ PDF, เล่มหนังสือ